Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W piątek 10 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu druhowie Naszej jednostki spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków. Otwarcia zebrania dokonał Prezes dh Eugeniusz Bogucki i powitał zaproszonych gości, wśród których obecni byli: Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego, Wiceprezes ZOW, Prezes ZOP ZOSP RP dh Andrzej Wyszogrodzki oraz zastępca Komendanta PSP w Ostrowi Mazowieckiej mł. bryg. Leszek Falbowski. Następnie wszyscy obecni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w ubiegłym roku najstarszego członka Naszej jednostki dh Henryka Kiełczowskiego, po czym przedstawiony został porządek obrad i według kolejnych punktów porządku obrad odczytane zostały sprawozdania z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Stan osobowy Naszej jednostki wynosi obecnie 45 członków. W ubiegłym roku sprawozdawczym ubyło 4 członków. W roku 2016 jednostka OSP Boguty-Pianki wyjeżdżała 31 razy do akcji ratowniczo-gaśniczych. Nasi strażacy wyjeżdżali do 8 pożarów oraz 23 miejscowych zagrożeń, do których zaliczają się wypadki drogowe, wyjazdy do powalonych drzew oraz miejscowych podtopień. W ramach tych wyjazdów strażacy wyjeżdżali 4 razy poza teren naszej gminy, tj. na teren gminy Nur. W roku sprawozdawczym Nasza jednostka pozyskała następujący sprzęt tj. ubranie chemiczne - dwie sztuki, ubranie specjalne typu Nomex - trzy sztuki oraz jeden wąż tłoczący.

W lutym ubiegłego roku w Naszej jednostce odbyła się pogadanka o bezpieczeństwie w ramach konkursu rysunkowego dla dzieci przeprowadzonego przez miejscową firmę Hortus i współpracującą z nią firmą Trouw Nutrition. W maju Nasza jednostka była organizatorem uroczystości Dnia Strażaka. W czerwcu zorganizowano również pokaz sprzętu i wyposażenia jaki posiada Nasza jednostka na pikniku dla uczniów szkół Edukatora z terenu gminy Boguty-Pianki, który odbył się przy Szkole Podstawowej w Tymiankach - Buciach W miesiącu listopadzie strażacy Naszej jednostki licznie uczestniczyli we Mszy Świętej za zmarłych strażaków z powiatu ostrowskiego, której gospodarzem w tym roku była parafia w Małkini Górnej.

Po odczytaniu sprawozdań przedstawiono i omówiono plan działań na rok bieżący. W czasie dyskusji głos zabrali Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego, Wiceprezes ZOW, Prezes ZOP ZOSP RP dh Andrzej Wyszogrodzki oraz zastępca Komendanta PSP w Ostrowi Mazowieckiej mł. bryg. Leszek Falbowski. Po zakończeniu dyskusji Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium zarządowi oraz przyjęło sprawozdania i plan działalności. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zebrania zaproszeni zostali na tradycyjny posiłek.

   
 © 2010 Ochotnicza Straż Pożarna w Bogutach Piankach    Wszystkie Prawa Zastrzeżone        Wykonanie i prowadzenie strony: dh Patryk Świerżewski