Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W piątek 26 stycznia w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu druhowie Naszej jednostki spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków. Otwarcia zebrania dokonał Prezes dh Eugeniusz Bogucki i powitał zaproszonych gości, wśród których obecni byli: Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego, Wiceprezes ZOW, Prezes ZOP ZOSP RP dh Andrzej Wyszogrodzki, zastępca Komendanta PSP w Ostrowi Mazowieckiej bryg. Leszek Falbowski oraz dh Józef Bogucki Wójt Gminy Boguty-Pianki. Następnie przedstawiony został porządek obrad i według kolejnych punktów porządku obrad odczytane zostały sprawozdania z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Stan osobowy Naszej jednostki wynosi obecnie 45 członków. W roku 2017 jednostka OSP Boguty-Pianki wyjeżdżała 26 razy do akcji ratowniczo-gaśniczych. Nasi strażacy wyjeżdżali do 7 pożarów oraz 18 miejscowych zagrożeń, do których zaliczają się wypadki drogowe, wyjazdy do powalonych drzew oraz miejscowych podtopień. W ramach tych wyjazdów strażacy wyjeżdżali 4 razy poza teren naszej gminy, tj. na teren gminy Nur. Jedno zgłoszenie okazało się alarmem fałszywym. W ubiegłym roku dwóch strażaków ukończyło kurs podstawowy OSP, a siedmiu strażaków brało udział w kursie recertyfikującym uprawnienia ratownika KPP.

W maju ubiegłego roku Nasza jednostka była organizatorem uroczystości Dnia Strażaka. W czerwcu strażacy brali udział w pikniku przy Szkole Podstawowej w Bogutach-Piankachprzy gdzie zaprezentowali sprzęt jaki znajduje sie na wyposażeniu Naszej jednostki. W miesiącu wrześniu Nasza jednostka brała udział w XI Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, w których zajęła V miejsce na dziewięć drużyn startujących. W listopadzie Nasza jednostka była jednym ze współorganizatorów Mszy Świętej za zmarłych strażaków z powiatu ostrowskiego, której gospodarzem była Nasza parafia.

Po odczytaniu sprawozdań przedstawiono i omówiono plan działań na rok bieżący. W czasie dyskusji głos zabrali Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego, Wiceprezes ZOW, Prezes ZOP ZOSP RP dh Andrzej Wyszogrodzki oraz zastępca Komendanta PSP w Ostrowi Mazowieckiej mł. bryg. Leszek Falbowski. Po zakończeniu dyskusji Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium zarządowi oraz przyjęło sprawozdania i plan działalności. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zebrania zaproszeni zostali na tradycyjny posiłek.

   
 © 2010 Ochotnicza Straż Pożarna w Bogutach Piankach    Wszystkie Prawa Zastrzeżone        Wykonanie i prowadzenie strony: dh Patryk Świerżewski